Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Today is Jessica's first day of kindergarten.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mẫu giáo của Jessica.
Jessica and her parents walk to school.
Jessica và bố mẹ cô đi bộ đến trường.
Jessica meets her teacher.
Jessica gặp giáo viên của cô ấy.
His name is Mr. Parker.
Tên thầy giáo là Parker.
At 9.00 A.M., Jessica stands for the National anthem.
9 giờ sáng, Jessica đứng hát quốc ca.
Each child yells back "Here."
Mỗi học sinh phải nói to là "đây ạ"
Mr. Parker teaches them about letters.
Thầy giáo Parker dạy chúng về các chữ cái
Recess is fun.
Giờ giải lao là khoảng thời gian thú vị.
Học câu