Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Joe is 18 years old.
Năm nay Joe 18 tuổi.
Joe works at McDonald's.
Joe làm việc tại McDonald's.
Joe saves all his money.
Joe tiết kiệm hết tiền mình kiếm được.
Joe has $2500.00 in the bank.
Joe có 2500 đô trong ngân hàng.
He wants to buy a sports car.
Anh ấy muốn mua một chiếc xe thể thao.
Joe starts to look for a new car.
Joe bắt đầu tìm một chiếc xe mới.
Joe looks in the newspaper.
Joe tìm kiếm trong những tờ báo.
Joe looks in magazines.
Joe tìm kiếm trong các quyển tạp chí.
Joe finds a car he likes.
Joe tìm thấy một chiếc xe anh ấy thích.
Joe goes to see the car with his dad.
Joe đi xem xe cùng ba.
He really likes it.
Anh ấy thực sự thích nó.
Joe doesn't have enough money.
Joe không có đủ tiền để mua.
Joe's dad tells him to keep saving his money.
Ba của Joe bảo anh ấy hãy tiếp tục tiết kiệm tiền.
Joe wants this car a lot.
Joe thực sự muốn chiếc xe này.
Joe asks his dad to help him.
Joe nhờ ba giúp anh ấy
Joe and his dad make a deal.
Joe và ba anh ấy đã đi đến một thỏa thuận.
Joe's dad will lend him the money.
Ba của Joe sẽ cho anh ấy mượn tiền.
Joe must work hard.
Joe phải làm việc chăm chỉ.
He must pay the money back to his dad.
Anh ấy phải trả lại tiền cho ba mình.
Joe is very happy.
Joe rất hạnh phúc.
Joe owns his first car.
Joe sở hữu chiếc xe đầu tiên của mình.
Học câu