Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
John F. Kennedy: 'Ich bin ein Berliner'
John F. Kennedy: 'Tôi là người Berlin'
Two thousand years ago the proudest boast was Civis Romanus sum.
Hai ngàn năm trước đây, câu nói hãnh diện nhất là “Tôi là một công dân La Mã”.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
Ngày nay, trong thế giới của tự do, câu nói hãnh diện nhất là “Tôi là người Berlin”.
There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the Communist world.
Có nhiều người trên thế giới không thực sự hiểu, hoặc nói rằng họ không hiểu, đâu là vấn đề lớn nhất giữa thế giới tự do và thế giới cộng sản.
Let them come to Berlin.
Hãy để họ tới Berlin.
There are some who say that communism is the wave of the future.
Có một số người nói rằng chủ nghĩa cộng sản là làn sóng của tương lại.
Let them come to Berlin.
Hãy để họ tới Berlin.
And there are some who say in Europe and elsewhere we can work with the Communists.
Và có một số người nói rằng ở châu Âu và một nơi nào khác chúng ta có thể làm việc với người cộng sản.
Let them come to Berlin.
Hãy để họ tới Berlin.
And there are even a few who say that it is true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress.
Và thậm chí có một vài người nói rằng điều đó đúng khi chủ nghĩa cộng sản là một hệ thống xấu xa, nhưng nó cho phép chúng ta thực hiện phát triển kinh tế.
Let them come to Berlin.
Hãy để họ tới Berlin.
Freedom has many difficulties and democracy is not perfect,
Tự do có nhiều sự khó khăn và chế độ dân chủ không hoàn hảo,
but we have never had to put up a wall to keep our people in, to prevent them from leaving us.
nhưng chúng ta không bao giờ phải dựng lên bức tường để giữ những người của ta lại, để ngăn việc họ rời bỏ ta.
I want to say, on behalf of my countrymen, who live many miles away on the other side of the Atlantic, who are far distant from you,
Tôi muốn nói rằng, thay mặt cho những người đồng hương, những người sống hàng dặm xa xôi bên bờ kia của Đại Tây Dương, những người ở xa bạn,
that they take the greatest pride that they have been able to share with you,
rằng họ rất tự hào khi có thể chia sẻ với bạn
even from a distance, the story of the last eighteen years.
câu chuyện của mười tám năm trước dù ở nơi xa xôi.
I know of no town, no city, that has been besieged for eighteen years that still lives with the vitality and the force, and the hope and the determination of the city of West Berlin.
Tôi không hề biết một thị trấn, một thành phố nào bị vây hãm trong 18 năm mà vẫn tồn tại với sức sống và sức mạnh, và hy vọng cũng với sự quyết tâm của thành phố của Tây Berlin.
While the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the Communist system,
Trong khi bức tường là minh chứng rõ ràng và sống động nhất cho sự thất bại của hệ thống cộng sản,
all the world can see, we take no satisfaction in it, for it is, as your mayor has said,
cả thế giới có thể thấy, chúng ta không hề thỏa mãn về nó, vì như ngài thị trưởng nói,
an offense not only against history but an offense against humanity,
nó là sự phòng vệ không chỉ với lịch sử mà là sự phòng ngự với nhân loại,
separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters,
chia cắt gia đình, chia rẽ vợ chồng và anh chị em
and dividing a people who wish to be joined together.
và chia rẽ một con người muốn được hòa nhập.
What is true of this city is true of Germany
Điều xác thực của thành phố này cũng chính là sự thật về nước Đức.
- Real, lasting peace in Europe can never be assured as long as one German out of four is denied the elementary right of free men, and that is to make a free choice.
- Hòa bình lâu dài ở châu Âu không bao giờ có thể chắc chắn khi một trong số 4 người Đức bị từ chối quyên cơ bản của người tự do, và đó là việc đưa ra một lựa chọn tự do.
In eighteen years of peace and good faith, this generation of Germans has earned the right to be free,
Trong 18 năm hòa bình và tin tưởng, thế hệ của những người Đức này đã có được quyền tự do,
including the right to unite their families and their nation in lasting peace, with good will to all people.
bao gồm quyền được đoàn tụ với gia đình và quốc gia của họ trong hào bình lâu dài, với ý định tốt cho tất cả mọi người.
You live in a defended island of freedom, but your life is part of the main.
Bạn sống trong một hòn đảo phòng thủ tự do nhưng cuộc sống của bạn là một phần chính.
So let me ask you, as I close, to lift your eyes beyond the dangers of today, to the hopes of tomorrow,
Để kết lại, tôi muốn bạn đưa tầm mắt xa khỏi những mối đe dọa, tới những vọng của ngày mai,
beyond the freedom merely of this city of Berlin, or your country of Germany,
vượt xa hơn cái tự do đơn thuần ở thành phố Berlin này, hoặc ở Đức,
to the advance of freedom everywhere, beyond the wall to the day of peace with justice,
tới sự tự do ở khắp mọi nơi, vượt ra khỏi bức tường tới ngày hòa bình với công lý,
beyond yourselves and ourselves to all mankind.
vượt xa chính bạn và chính chúng ta tới toàn nhân loại.
Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free.
Tự do không thể bị chia cắt, và khi một người bị nô lệ, tất cả mọi người đều không tự do.
When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one
Khi tất cả được tự do, chúng ta có thể mong chờ ngày đó khi thành phố này sẽ hòa nhập làm một
and this country and this great continent of Europe in a peaceful and hopeful globe.
và đất nước này và đại lục châu Âu vĩ đại này dưới một địa cầu hòa bình và hy vọng.
When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost two decades.
Khi này đó thực sự đến như nó sẽ xảy ra, những người của Tây Berlin có thể đạt được sự hài lòng đúng mức với sự thật rằng chúng ta đã ở tiền tuyến trong suốt gần hai thập kỷ.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
Tất cả những người tự do, dù họ sống ở đâu, là công dân của Berlin và vì thế, là một người tự do, tôi tự hào với câu nói “Tôi là người Berlin”
Học câu