Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

freedom

/ˈfriː.dəm/

sự tự do; quyền tự do

after 10 years in prison, he was given his freedom

communism

/ˈkɒm.jə.nɪ.zəm/

chế độ cộng sản, chủ nghĩa cộng sản

permit

/pəˈmɪt/

cho phép

we do not permit smoking in the office

communist

/'kɒmjʊnist/

người cộng sản

economic

/iː.kəˈnɒm.ɪk/

kinh tế

the government economic policy

satisfaction

/ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/

sự vừa ý, sự thỏa mãn

get satisfaction from one's work

peaceful

/ˈpiːs.fəl/

hòa bình, thái bình

peaceful co-existence

progress

/ˈprəʊ.ɡres/

sự tiến tới, sự tiến bộ; sự tiến triển

the walkers were making slow progress up the rocky path

mankind

/mænˈkaɪnd/

loài người, nhân loại

hopeful

/ˈhəʊp.fəl/

đầy hứa hẹn, đầy triển vọng

be hopeful about the future

enslave

/ɪnˈsleɪv/

bắt làm nô lệ, nô dịch hóa (nghĩa đen, nghĩa bóng)

her beauty enslaved many young men

continent

/ˈkɒn.tɪ.nənt/

lục địa

Chọn tất cả