Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
KIDNAPPED
Bị bắt cóc.
Hugh Rolan is a wealthy businessman.
Hugh Rolan là một thương gia giàu có.
His wife phoned him an hour ago to tell him that their daughter hadn't returned home from school.
Vợ ông ta điện thoại cách đó một giờ báo rằng con gái của họ đi học chưa về nhà.
He told her not to worry and came home at once.
Ông ta bảo vợ đừng lo lắng và lập tức trở về nhà.
He's just arrived to find his wife in tears.
Ông ta vừa về đến nhà và thấy vợ đang khóc.
Pamela, what's wrong? Is it Caroline?
Pamela, chuyện gì vậy? Có phải là về Caroline không?
Yes. This note came through the door.
Vâng. Bức thư này được nhét qua khe cửa.
She... she... she's been kidnapped!
Nó... nó đã bị bắt cóc rồi.
Kidnapped! Oh, my God, no!
Bị bắt cóc! Trời đất ơi, sao lại như thế được.
Have you phoned the police?
Em đã gọi cảnh sát chưa?
No, no. Don't touch the phone! Read the note first.
Ðừng, đừng. Ðừng nhắc máy lên! Ðọc lá thư này đã.
Half a million pounds!
Nửa triệu pao!
It'll take me a few days to get that much cash together.
Anh phải cần đến vài ngày mới lấy đủ số tiền mặt lớn như vậy.
How long?
Bao lâu hả anh?
I don't know. I just can't put my hands on that much money, not immediately.
Anh cũng không biết nữa. Anh không thể có sẳn số tiền lớn như vậy đâu, không thể có ngay được.
Maybe we should phone the police.
Chắc là chúng ta phải gọi báo cho cảnh sát
No, not the police! If the kidnappers find out, they kill her.
Không, đừng báo cảnh sát! Nếu bọn bắt cóc biết được, chúng sẽ giết con bé mất.
But I'll have to borrow the money; if you don't tell the police, the bank won't let me have it.
Nhưng anh phải vay tiền chứ. Nếu anh không báo cảnh sát thì ngân hàng sẽ không chịu cho anh vay tiền.
Oh, Hugh! Unless we do exactly what they say, we may never see her again.
Anh Hugh! Trừ khi chúng ta không làm đúng theo những gì bọn chúng yêu cầu, chúng ta có thể sẽ không bao giờ còn thấy lại con bé nữa.
Hugh Rolan.
Hugh Rolan nghe đây.
Did you get our note?
Ông nhận thư chưa?
Yes.
Rồi.
Have you told the police?
Ông đã báo cảnh sát chưa?
No... not yet.
Không... chưa.
You'd better not. When can you get the money?
Tốt hơn là đừng. Khi nào ông có tiền?
I need a few days.
Tôi cần vài ngày.
You've got one day.
Ông chỉ có một ngày thôi.
How do we know that Caroline is still alive?
Làm sao chúng tôi biết là Caroline vẫn còn sống?
You don't. You'll have to trust us.
Ông không cần phải biết, ông phải tin chúng tôi.
Get the money by tomorrow evening.
Trước tối mai ông phải có tiền.
You'll hear from us again.
Chúng tôi sẽ liên lạc lại.
If you harm a hair on her head, I'll... I'll...
Nếu các ông làm hại một sợi tóc trên đầu nó, tôi sẽ...
Học câu