Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

kidnap

/ˈkɪd.næp/

bắt cóc

two businessmen have been kidnapped by terrorists

kidnapper

/ˈkɪd.næp.ər/

kẻ bắt cóc

alive

/əˈlaɪv/

sống, còn sống

burn alive

trust

/trʌst/

giao phó, trông cậy

I have absolute trust in the [skill of] doctors

Chọn tất cả