17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

dine out

ăn ngoài

Xóa

promise

hứa hẹn

Xóa

instead

thay vào, thay vì

Xóa

transform

chuyển thể, chuyển đổi, biến đổi

Xóa

criminal

phạm tội, có tội, phạm tội

Xóa

chick flick

phim tâm lý tình cảm, phim bộ

Xóa

horror

sự khiếp sợ