Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

uneventful

/ˌʌn.ɪˈvent.fəl/

không có biến cố, bình yên

an uneventful life

commentator

/ˈkɒm.ən.teɪ.tər/

người tường thuật, bình luận viên

disintegrate

/dɪˈsɪn.tɪ.ɡreɪt/

vỡ tan

the plane flew into a mountain and disintegrated on impact

compete

/kəmˈpiːt/

ganh đua, cạnh tranh

several companies are competing [against (with each other) ] for the contract

commercial

/kəˈmɜː.ʃəl/

thuộc thương mại có tính chất thương mại

commercial school

compartment

/kəmˈpɑːt.mənt/

ngăn; buồng, khoang

we sat in a second-class compartment

majestically

/mə'dʒestik(ə)li/

[một cách] oai phong, [một cách] hùng vĩ

passenger

/ˈpæs.ən.dʒər/

hành khách (đi tàu, xe)

the driver of the car was killed in the crash but both passengers escaped unhurt

disaster

/dɪˈzɑː.stər/

tai họa, thảm họa

a natural disaster

flammable

/ˈflæm.ə.bəl/

dễ cháy

Chọn tất cả