Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Advanced)

LAW 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

attorney

/əˈtɜː.ni/

luật sư

convict

/kənˈvɪkt/

kết án, tuyên bố có tội

she has twice been convicted of fraud

cross-examine

/ˌkrɒs.ɪɡˈzæm.ɪn/

thẩm vấn chéo, đối chất

deter

/dɪˈtɜːr/

ngăn cản, ngăn chặn (ai đó)

failure did not deter him [from making another attempt]

deterrent

/dɪˈter.ənt/

cái ngăn cản, cái ngăn chặn, sự răn đe

deterrent weapons

enforcement

/in'fɔ:smənt/

sự thực thi (luật lệ)

strict enforcement of a new law

invoke

/ɪnˈvəʊk/

viện dẫn chứng, đưa ra dẫn chứng

the government invoked "reasons for national security" in order to justify arresting its opponenents

jurisdiction

/ˌdʒʊə.rɪsˈdɪk.ʃən/

quyền lực pháp lý, quyền xử xét, quyền tài phán

litigate

/ˈlɪt.ɪ.ɡeɪt/

kiện, khởi kiện

proceedings

/prəˈsiː.dɪŋz/

thủ tục

start proceedings against somebody for divorce

prosecution

/ˌprɒs.ɪˈkjuː.ʃən/

sự khởi tố, sự truy tố

there have been several prosecutions for drug smuggling recently

prosecutor

/ˈprɒs.ɪ.kjuː.tər/

người khởi tố, bên nguyên

Chọn tất cả