Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Amy is 16 years old.
Năm nay Amy 16 tuổi.
She lives in a small town.
Cô ấy sống ở một thị trấn nhỏ.
Amy is learning how to drive.
Amy đang học lái xe.
Amy's dad is giving her lessons.
Ba của Amy đang hướng dẫn cho cô ấy.
Amy's dad's name is Howard.
Ba của Amy tên là Howard.
Amy has had three lessons.
Amy phải học ba bài học.
Amy and her dad argue during the lessons.
Amy và bố cô tranh cãi trong suốt buổi học.
Amy's mom is giving her driving lessons.
Mẹ của Amy đang dạy cho cô ấy những bài học lái xe.
Amy's mom's name is Jane.
Mẹ của Amy tên là Jane.
Jane has given Amy a lesson.
Jane đã cho Amy một bài học.
Jane has decided to stop giving Amy lessons.
Jane đã quyết định dừng đưa bài học cho Amy.
Jane and Amy argue during the lessons too.
Jane và Amy cũng tranh luận trong các bài học.
Amy's parents call a driving school.
Cha mẹ của Amy gọi đến một trường học lái xe.
Amy is going to get lessons from a professional.
Amy sẽ học những bài học chuyên nghiệp.
The classes cost $300 for 10 lessons.
Các lớp học có giá 300 đô cho 10 bài học.
The lessons are very good.
Các bài học rất hay.
Amy learns how to drive.
Amy học cách lái xe.
Amy gets her licence.
Amy nhận được bằng lái xe.
Học câu