Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hi, Jane! Have you heard about the new laws to help people recycle?
Xin chào, Jane! Cậu có nghe những quy định mới về việc giúp đỡ mọi người tái chế lại rác thải không?
I heard about them on the news last night. I don’t think I like them.
Mình đã nghe ở trên thời sự tối qua rồi. Mình không hứng thú với điều đấy lắm.
The government wants to keep the environment clean by recycling paper, metal, and glass instead of throwing these things away.
Chính phủ muốn giữ cho môi trường sạch đẹp bằng việc tái chế lại giấy, kim loại, kính thay vì ném chúng ra môi trường.
But who wants to pay an extra 50 cents each time you buy a cup of coffee? That’s a lot of money!
Nhưng có ai muốn trả thêm 50 xu cho mỗi lần họ mua một cốc cà phê đâu? Thật tốn tiền lắm đấy!
50 cents? It’s only five cents extra for a paper cup.
50 xu á? Chỉ mất có 5 xu cho một cốc giấy thôi.
I thought it was 50 cents!
Mình nghĩ là 50 xu đấy.
No, it’s only five cents. Don’t worry. And you can get your money back when you return the cup.
Không phải đâu, chỉ có 5 xu thôi. Đừng lo lắng. Cậu có thể lấy lại tiền khi cậu trả lại cốc.
That’s fair. Well, maybe the government is right after all. I’ll return all the paper coffee cups I use from now on.
Thật tuyệt. Sau những gì cậu nói, chính phủ đã đúng. Mình sẽ trả lại những cốc cà phê giấy mà mình dùng từ bây giờ.
Good! We all need to recycle. It helps to keep the environment clean.
Tốt lắm. Chúng ta cần chung tay để làm việc này. Điều này sẽ giúp cho môi trường luôn luôn sạch đẹp.
Học câu