Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

environment

/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/

môi trường, hoàn cảnh, những vật xung quanh

a noisy smoke-fulled room is not the best environment to work in

money

/ˈmʌn.i/

tiền, tiền tệ

have money in one's pocket

extra

/ˈek.strə/

thêm, phụ, ngoại

extra pay for extra work

government

/ˈɡʌv.ən.mənt/

chính phủ, chính quyền

return

/rɪˈtɜːn/

trả lại, gửi lại

return to Paris from London

law

/lɔː/

phép, phép tắc, luật; quy luật, định luật; điều lệ

the law of supply and demand

fair

/feər/

công bằng

our teacher is not fair, he always gives the highest marks to his favourites

good

/ɡʊd/

vui; dễ chịu

good conduct

Chọn tất cả