Atomic

1000 cụm động từ luyện thi TOEIC

LISTENING SENTENCE 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

If worse comes to worse

/ɪf wɜrːs kʌmz tu wɜrːs/

Nếu tình huống xấu nhất xảy ra

We'll see

/wi:l si:/

Thấy rồi hẵng nói

The less said the better

/ðə les sed ðə ˈbet.ər/

Càng ít nói càng tốt

I would not put it past

/aɪ wʊd nɒt pʊt ɪt pɑːst/

Mình nghĩ người nào đó không thể làm việc đó

No new is good news

/noʊ njuː ɪz gʊd njuːz/

Không có tin gì nghĩa là mọi thứ vẫn tốt đẹp

I must say

/aɪ məst seɪ/

Tôi cần phải nói

I mean

/aɪ miːn/

Ý của tôi là

So what

/soʊ wɑːt/

Vậy thì sao nào?

That's that

/ðæts ðæt/

Chỉ thế thôi

No hard feelings!

/noʊ hɑːrd ˈfiː.lɪŋ/

Không cần phải bận tâm!

I would not bet on it

/aɪ wʊd nɒt bet ɒn ɪt/

Tôi không nghĩ vậy

The sooner the better

/ðə suːnɜːr ðə ˈbet.ər/

Càng sớm càng tốt

I'll get it

/aɪl get ɪt/

Tôi sẽ đến liền

Practice makes perfect

/ˈpræk.tɪs meɪks ˈpɜrː.fekt

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Chọn tất cả