Atomic

1000 cụm động từ luyện thi TOEIC

LISTENING SENTENCE 3

học từ vựng

0%

Từ cần học

what makes matter worse

/wa:t meɪks ˈmæt.ər wɜrːs/

Càng tệ hơn là

What about

/wa:t əˈbaʊt/

(Bạn cho rằng)... như thế nào

It's a deal

/ɪts ə diːl/

Nhất định là vậy

Is that so

/iz ðæt soʊ/

Thật vậy à?

It's about time

/ɪts əˈbaʊt taɪm/

Đã đến lúc

It doesn't work

/ɪt ˈdʌz.ənt wɜrːk

Hư mất tiêu rồi

what for

/wa:t fɔːr/

Mục đích như thế nào; Tại sao lại vậy

It stand to reason

/ɪt stænd tu ˈriː.zən/

Hoàn toàn hợp lý

No wonder

/noʊ ˈwʌn.dər/

Thảo nào; Chẳng trách; Không lấy gì làm lạ

Prevention is better than cure

/prɪˈven.ʃən ɪz ˈbet.ər ðæn kjʊər/

Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh

No sooner said than done

/noʊ su:nɜːr sed ðæn dʌn/

Phải hành động ngay

It's no laughing matter

/ɪts noʊ lɑːfɪŋ ˈmæt.ər/

Đó không phải là chuyện đùa

You know

/juː noʊ/

Bạn biết đấy

Chọn tất cả