17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

leave a message

để lại lời nhắn

Xóa

hang up on

dính dáng đến

Xóa

get money's worth

chi tiêu khôn ngoan, xài đúng chỗ

Xóa

attend to

chú ý

Xóa

be in line with

thống nhất với, tương khớp với

Xóa

catch on

nắm bắt, hiểu được

Xóa

catch someone's eye

khiến cho một người nào đó chú ý

Xóa

leave to

để lại (cho một người nào đó làm việc gì đó)

Xóa

be in line for

có thể làm được, có khả năng làm được

Xóa

catch hold of

bắt được

Xóa

do a world of good

đối với...rất có ích

Xóa

keep right

tiếp tục ở bên phải

Xóa

fancy someone's chances

cho rằng có cơ hội thành công

Xóa

thank for

cảm ơn