17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

play

vở kịch

Xóa

date

ngày tháng năm

Xóa

chapter

chương (sách)

Xóa

ancient

cổ đại

Xóa

author

tác giả

Xóa

century

thế kỷ

Xóa

decade

thập niên

Xóa

historic

có tính chất lịch sử; được ghi vào lịch sử

Xóa

historian

nhà viết sử, sử gia

Xóa

novel

tiểu thuyết

Xóa

passage

đoạn (bài văn, sách, nhạc,...)

Xóa

poem

bài thơ

Xóa

poet

nhà thơ

Xóa

present-day

ngày nay, hiện nay

Xóa

scene

cảnh (vở kịch, bộ phim, sách...)

Xóa

title

tiêu đề, tựa đề, nhan đề

Xóa

text

văn bản, bài đọc

Xóa

fiction

sách/ truyện hư cấu, tưởng tượng