Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

deserves

/di'zɜ:v/

đáng, xứng đáng

he deserves a reward for his efforts

appropriate

/əˈprəʊ.pri.ət/

thích hợp

his formal style of speaking was appropriate to the occasion

short-staffed

/ˌʃɔːtˈstɑːft/

thiếu nhân sự

Chọn tất cả