Giả lập hội thoại


Would you like to order anything else?

Cậu có muốn gọi món gì nữa không?

No, I'm good. All we need now is our check.

Không, mình đủ rồi. Bây giờ chúng ta cần thanh toán hóa đơn thôi.

Our waitress has been kind of scarce tonight, hasn't she?

Tối hôm nay thiếu nhân viên phục vụ phải không?

I think that is our waitress over by the bar. Boy, the service has not been good this evening.

Mình nghĩ cô phục vụ của chúng ta đang ở trên quầy rượu. Tối hôm nay dịch vụ không tốt chút nào.

She doesn't appear to be headed this way, so I will go get the check.

Cô ấy thực sự không hướng về phía này. Mình sẽ đi lấy hóa đơn.

Good. Just bring it back and we'll total it together.

Được rồi, chỉ cần mang hóa đơn lại đây và chúng ta sẽ biết được bữa ăn hết bao nhiêu.

Our total for dinner is $36.00.

Bữa tối của chúng ta hết 36 đô la.

What do you think would be the right amount to tip?

Cậu nghĩ nên để lại tiền hoa hồng bao nhiêu thì hợp lý.

I kind of don't want to leave any tip for the lousy service we received.

Mình không muốn để lại tiền hoa hồng cho dịch vụ tệ hại mà chúng ta nhận được.

I agree that it was bad service, but I heard one of the other waiters mentioning that it was our server's first night on the job.

Mình đồng ý là dịch vụ rất kém, nhưng mình nghe một trong những người phục vụ khác nói rằng đó là buổi đầu tiên người phục vụ của chúng ta làm việc ở đây.

I believe that 10% is just about right.

Mình nghĩ 10 phần trăm là hợp lý.

I think that a tip of $3.60 will be the right amount to leave.

Mình nghĩ tiền hoa hồng là 3 đô 60 xu là hợp lý rồi.