Học câu

Would you like to order anything else?
Cậu có muốn gọi món gì nữa không?
Thu âm
Nghe lại
No, I'm good. All we need now is our check.
Không, mình đủ rồi. Bây giờ chúng ta cần thanh toán hóa đơn thôi.
Thu âm
Nghe lại
Our waitress has been kind of scarce tonight, hasn't she?
Tối hôm nay thiếu nhân viên phục vụ phải không?
Thu âm
Nghe lại
I think that is our waitress over by the bar. Boy, the service has not been good this evening.
Mình nghĩ cô phục vụ của chúng ta đang ở trên quầy rượu. Tối hôm nay dịch vụ không tốt chút nào.
Thu âm
Nghe lại
She doesn't appear to be headed this way, so I will go get the check.
Cô ấy thực sự không hướng về phía này. Mình sẽ đi lấy hóa đơn.
Thu âm
Nghe lại
Good. Just bring it back and we'll total it together.
Được rồi, chỉ cần mang hóa đơn lại đây và chúng ta sẽ biết được bữa ăn hết bao nhiêu.
Thu âm
Nghe lại
Our total for dinner is $36.00.
Bữa tối của chúng ta hết 36 đô la.
Thu âm
Nghe lại
What do you think would be the right amount to tip?
Cậu nghĩ nên để lại tiền hoa hồng bao nhiêu thì hợp lý.
Thu âm
Nghe lại
I kind of don't want to leave any tip for the lousy service we received.
Mình không muốn để lại tiền hoa hồng cho dịch vụ tệ hại mà chúng ta nhận được.
Thu âm
Nghe lại
I agree that it was bad service, but I heard one of the other waiters mentioning that it was our server's first night on the job.
Mình đồng ý là dịch vụ rất kém, nhưng mình nghe một trong những người phục vụ khác nói rằng đó là buổi đầu tiên người phục vụ của chúng ta làm việc ở đây.
Thu âm
Nghe lại
I believe that 10% is just about right.
Mình nghĩ 10 phần trăm là hợp lý.
Thu âm
Nghe lại
I think that a tip of $3.60 will be the right amount to leave.
Mình nghĩ tiền hoa hồng là 3 đô 60 xu là hợp lý rồi.
Thu âm
Nghe lại