Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

scarce

/skeəs/

khan hiếm; hiếm

it was wartime and food was scarce

lousy

/ˈlaʊ.zi/

có rận, có chấy

Chọn tất cả