Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
LORD WORTH.
LORD WORTH.
Come in!
Vào đi!
Yes, sir?
Thưa ngài cần gì ạ?
No, no, Mary... I don't want you!
Ồ, Mary... tôi có gọi cô đâu!
Who do you want, sir?
Thưa ngài, vậy ngài cần gọi ai ạ?
I want James... I want him immediately!
Tôi cần James... Tôi cần anh ấy ngay.
Yes, sir... I'll go and find him.
Vâng, thưa ngài, để tôi đi tìm anh ấy.
Ah, James!
Ư, anh James!
Did you want to see me, sir?
Có phải ngài cần gặp tôi không?
Yes, I wanted to see you twenty minutes ago.
Đúng rồi, 20 phút trước tôi cần gặp anh.
Sorry, sir. I was in the garage.
Xin lỗi ngài. Tôi đã ở ga-ra.
I want a car this afternoon.
Chiều nay tôi cần có xe.
Which car do you want, sir? The Rolls, the Mercedes, or the Ferrari?
Ngài cần xe gì, thưa ngài? Chiếc Rolls, Mercedes hay Ferrari?
Hmm... the Rolls, I think... Yes, the Rolls.
Ờ... Rolls... chiếc Rolls.
Where do you want to go, sir?
Thưa, ngài muốn đi đâu?
Heathrow Airport Terminal 2.
Cổng 2 phi trường Heathrow
What time, sir?
Thưa ngài mấy giờ?
We'll leave here after lunch... at two o'clock.
Chúng ta sẽ đi lúc 2 giờ, sau buổi cơm trưa.
Ah, Charles!
Ư, anh Charles!
Yes, sir.
Thưa ngài cần chi?
I want an early lunch today, Charles.
Anh charles này, hôm nay tôi muốn ăn trưa sớm.
Yes, sir... What time?
Vâng, thưa ngài... Mấy giờ ạ?
Twelve o'clock... Oh, and I want you to reserve a table at the Savoy... for seven o'clock.
12 giờ... Và tôi muốn anh đặt một bàn ăn ở hiệu Savoy... lúc 7 giờ.
Yes, sir.
Thưa ngài, vâng ạ.
...and I want Mary to prepare the guest room for Sir Thomas. I want her to make a special effort. Sir Thomas is a very important guest.
Tôi muốn Mary chuẩn bị phòng khách cho ngài Thomas. Tôi muốn cô ấy lo thật chu đáo. Ngài Thomas là một vị khách quan trọng của tôi đấy.
Yes, sir... anything else, sir?
Thưa ngài vâng. Còn gì nữa không thưa ngài?
No, Charles, that's all.
Chỉ vậy thôi, anh Charles à.
Học câu