Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

immediately

/ɪˈmiː.di.ət.li/

ngay lập tức, tức thì

garage

/ˈɡær.ɑːʒ/

ga-ra, nhà để ô tô

terminal

/ˈtɜː.mɪ.nəl/

nhà ga

terminal cancer

reserve

/rɪˈzɜːv/

dự trữ, đặt chỗ trước

reserve your strength for the climb

effort

/ˈef.ət/

sự cố gắng, nỗ lực

he must put more effort into his work

special

/ˈspeʃ.əl/

đặc biệt, riêng biệt

he did it as a special favour

Chọn tất cả