Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Louis Pasteur was one of the greatest scientists of all time.
Louis Pasteur là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại.
Pasteur made very important discoveries in biology and chemistry, and the techniques he developed helped greatly to develop medical science and the agricultural and food industries.
Pasteur đã có những nghiên cứu rất quan trọng trong lĩnh vực sinh học và hóa học, các phương pháp mà ông đã nghiên cứu đã giúp phát triển khoa học y tế và các ngành công nghiệp nông nghiệp và thực phẩm.
Pasteur was born in a small town in France during the year 1822.
Pasteur được sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở Pháp vào năm 1822.
When he was a young man, Pasteur studied science at a university in the city of Paris.
Khi còn là một thanh niên, Pasteur học ngành khoa học tại một trường đại học ở thành phố Paris.
He soon did some excellent work in chemistry, and later began his famous study of germs.
Ông đã sớm thành công trong lĩnh vực hóa học, và sau đó bắt đầu nổi tiếng với nghiên cứu về vi trùng.
Pasteur was one of the first scientists to understand that many diseases could be caused by extremely small, invisible organisms.
Pasteur là một trong những nhà khoa học đầu tiên hiểu rằng nhiều bệnh có thể là do các sinh vật vô hình bé nhỏ.
Only a few other scientists had believed this before Pasteur.
Trước Pasteur chỉ có một vài nhà khoa học khác đã tin điều này.
He advised doctors to wash their hands thoroughly before treating patients.
Ông khuyên bác sĩ nên rửa tay kỹ trước khi điều trị bệnh nhân.
Pasteur also demonstrated that life forms did not arise spontaneously.
Pasteur cũng chứng minh rằng các dạng sống không phát sinh một cách tự phát.
His research confirmed the idea, developed by previous scientists, that a living organism would not appear unless other individuals of its kind were present.
Nghiên cứu của ông đã xác nhận ý tưởng, được phát triển bởi các nhà khoa học trước đây, rằng một sinh vật sống sẽ không xuất hiện trừ phi có những cá thể khác thuộc loại này.
One of Pasteur's most important contributions was a technique that has been named after him pasteurization.
Một trong những đóng góp quan trọng nhất của Pasteur là một phương pháp đã được đặt theo tên ông: sự diệt khuẩn theo phương pháp Pa-xto.
Pasteurization kills the germs that are found in drinks such as milk or beer.
Sự diệt khuẩn theo phương pháp Pa-xto giết chết các loại vi trùng được tìm thấy trong đồ uống như sữa hoặc bia.
Because of Pasteur's technique, people are no longer infected with diseases by drinking these liquids.
Theo phương pháp của Pasteur, người ta không còn bị nhiễm bệnh bằng cách uống những chất lỏng này nữa.
Just as important as pasteurization was a technique called immunization.
Cũng quan trọng như phương pháp diệt khuẩn là một phương pháp được gọi là miễn dịch.
Pasteur found that a person or animal could be made safe, or immune, from a disease, by injecting the person with some weakened germs that cause the disease.
Pasteur thấy rằng con người hoặc động vật có thể được an toàn, hoặc miễn dịch, từ một căn bệnh, bằng cách tiêm vào người để làm suy yếu một số vi trùng gây bệnh.
The body can resist the disease after being immunized in this way.
Cơ thể có thể chống lại căn bệnh này sau khi được miễn dịch theo cách này.
Today, many diseases are prevented by the use of this technique.
Ngày nay, nhiều bệnh được ngăn chặn bằng cách sử dụng phương pháp này.
Pasteur's discoveries also helped to save people who had already been infected with diseases.
Khám phá của Pasteur cũng cứu những người đã bị nhiễm bệnh.
One such disease is rabies.
Một bệnh như vậy là bệnh dại.
Rabies is a disease that sometimes occurs in animals.
Bệnh dại là bệnh đôi khi xảy ra ở động vật.
This disease usually kills the animal, but before dying, the animal becomes very aggressive, and may spread the disease by biting a person or another animal.
Bệnh này thường giết chết động vật, nhưng trước khi chết, động vật trở nên rất hung dữ, và có thể lây lan bệnh bằng cách cắn người hoặc động vật khác.
One day, the parents of a young boy came to Pasteur.
Một ngày nọ, cha mẹ của một cậu bé nọ đến gặp Pasteur.
Their son had been bitten by a dog that had the rabies disease.
Con trai của họ bị một con chó bị bệnh dại cắn.
The parents knew that their son would die from the disease, unless something could be done to save him.
Các bậc cha mẹ biết rằng con trai của họ sẽ chết vì căn bệnh này, trừ khi có điều gì đó có thể được thực hiện để cứu cậu ta.
Pasteur agreed to help the boy, and the immunization technique saved the boy's life.
Pasteur đồng ý giúp cậu bé, và phương pháp tiêm chủng đã cứu mạng cậu bé.
Pasteur died in 1895.
Pasteur mất năm 1895.
He was greatly admired around the world for his achievements, which have helped all of humankind.
Ông đã được mọi người trên toàn thế giới ngưỡng mộ với thành tựu của mình, những thành tựu đó đã giúp tất cả nhân loại.
Today, Pasteur is considered to be the greatest figure in the history of medicine.
Ngày nay, Pasteur được coi là nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử y học.
Học câu