Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Central Los Angeles was rocked by another car bomb explosion last night.
Trung tâm Los Angeles lại rung chuyển vì một vụ nổ bom xe hơi khác đêm qua.
Doctor Martin was killed when he started his car outside the General Hospital.
Bác sĩ Martin đã bị giết khi đang khởi động xe bên ngoài Bệnh viện Tổng.
Five doctors has been killed this years by car bombs.
5 bác sĩ đã bị giết bởi bom trong xe ô tô.
Nobody knows why they were killed or who killed them.
Không ai biết tại sao họ bị giết hay ai đã giết họ.
A warning letter was sent to the Daily Echo two days ago.
Một lá thư được gửi tới tờ Tiếng vọng Hàng ngày 2 hôm trước.
Detective Leo Lasky has been put in charge of the investigation.
Thám tử Leo Lasky được giao nhiệm vụ điều tra.
Thanks for phoning me...
cảm ơn vì đã gọi cho tôi...
Well, it's important. We received another warning this morning.
Ồ, quan trọng đấy. Chúng ta lại nhận được một cảnh báo nữa sáng nay.
"Another doctor will be killed on Saturday."
"Một bác sĩ khác sẽ bị giết vào thứ Bảy."
Hmm, this killer must be found.
Hmm, tên sát nhân này phải được tìm ra.
If he isn't caught quickly, more people are going to be killed.
Nếu không bắt hắn nhanh, thêm nhiều người sẽ bị giết.
Yeah, well... he must be found by tomorrow.
Yeah, đúng... phải tìm hắn ta trong ngày mai.
There are five million people in this city.
Có năm triệu người trong thành phố này.
We haven't got any clues. It can't be done.
Chúng ta chưa có manh mối nào cả. Vụ này không thể xong được.
Well, it must be done, Leo. It must be done!
Ồ, phải xong chứ, Leo. Nó phải được giải quyết!
Places that have explosives must be checked... and quickly.
Những nơi xảy ra vụ nổ cần được kiểm tra... và kiểm tra một cách nhanh chóng.
It's being done, Leo. I gave instructions this morning.
Mọi chuyện đang được hoàn thành, Leo. Tôi đã đưa ra chỉ thị sáng nay.
I want you to help me, doctor.
Tôi muốn ông giúp tôi, bác sĩ.
Help you? Of course I'll help you. I may be killed next!
Giúp anh? Dĩ nhiên rồi tôi sẽ giúp. Tôi có thể là người tiếp theo bị giết!
Well, Lasky. You've had a warning.
Này, Lasky. Anh đã nhận được cảnh báo rồi.
You should catch the madman this time.
Lần này anh nên tóm kẻ điên đó đi.
We had a warning last time doc but he couldn't be found in time.
Chúng tôi đã nhận cảnh báo lần trước, bác sĩ nhưng không thể tìm thấy hắn ta kịp lúc.
This killer hates doctors. Why?
Tên sát nhân này ghét bác sĩ. Tại sao thế?
Well, maybe a relative or friend died at the hospital.
Ồ, có lẽ một người thân hay bạn bè của gã chết ở bệnh viện.
Can I see your records from four months ago? The murders started then.
Tôi có thể xem hồ sơ từ bốn tháng trước không? Những tên giết người đã bắt đầu từ khi đó.
Lasky worked for hours...
Lasky làm việc hàng giờ liền...
At last he found something.
Cuối cùng, anh thấy thứ gì đó.
Four months earlier...
Bốn tháng trước...
There had been a car crash...
Đã có một vụ đâm xe xảy ra...
A man and his wife were taken to hospital.
Một người đàn ông và vợ được đưa vào bệnh viện.
The wife died in the operating theatre.
Người vợ chết trong phòng phẫu thuật.
The husband threatened revenge! He blamed the doctors.
Người chồng đe doạ sẽ trả thù! Anh ta đổ tội lên các bác sĩ.
Detectives went to the man's house, but he had moved away.
Các thám tử đến nhà người đàn ông, nhưng hắn đã chuyển đi.
His photograph was shown on television.
Hình của hắn được phát trên TV.
At two o'clock on Saturday afternoon...
Vào hai giờ chiều thứ bảy...
Lasky received a phone call.
Lasky nhận một cuộc điện thoại.
The man had been seen in a parking lot, two blocks away from the hospital...
Người đàn ông được nhìn thấy ở một bãi đỗ xe, cách bệnh viện hai toà nhà...
Police cars raced to the scene.
Xe cảnh sát mau chóng tới hiện trường.
When the police arrived, they saw the man.
Khi cảnh sát tới, họ thấy người đàn ông.
He was lying underneath a car.
Ông ta đang nằm bên dưới một chiếc xe hơi.
He jumped up and started to run, but there were police everywhere...
Ông ta nhảy lên và bắt đầu chạy, nhưng cảnh sát bủa vây khắp nơi...
He jumped into the car,
Gã ta nhảy vào xe,
and there was a terrible explosion.
Và có một vụ nổ kinh khủng xảy ra.
He had killed himself... with his own bomb.
Gã đã giết chính mình... bằng chính quả bom của gã.
Học câu