Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

explosion

/ɪkˈspləʊ.ʒən/

sự nổ, vụ nổ

a bomb explosion

bomb

/bɒm/

quả bom

enemy aircraft dropped bombs on the city

investigation

/ɪnˌves.tɪˈɡeɪ.ʃən/

sự điều tra

clue

/kluː/

manh mối, đầu mối

we have no clue as to where she went after she left home

warning

/ˈwɔː.nɪŋ/

cảnh báo

give warning of danger to someone

detective

/dɪˈtek.tɪv/

thám tử, cảnh sát điều tra

madman

/ˈmæd.mən/

người điên, người mất trí

Chọn tất cả