Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
MADE IN ENGLAND
Sản xuất tại Anh.
I like your radio. Is it new?
Anh thích cái radio này của em đấy. Mới hả?
Yes, I bought it last week. It's a Bisonic.
Ờ, em mua tuần rồi. Hiệu Bisonic.
Bisonic? I've never heard of it.
Bisonic hả? Anh chưa nghe hiệu này bao giờ.
Where was it made?
Nó được chế tạo ở đâu vậy?
I'm not sure. I think it was made in Japan.
Em không chắc. Có lẽ là của Nhật.
I'll have a look.
Ðể em coi lại coi.
No, I'm wrong.
Không đúng, em sai rồi.
It was made in England.
Nó được sản xuất ở Anh.
Học câu