Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

wrong

/rɒŋ/

sai

you were wrong to take the car without permission

Chọn tất cả