Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Good morning, miss. I'd like to speak to the manager.
Xin chào cô. Tôi muốn gặp cửa hàng trưởng.
I am the manager, sir. How can I help you?
Thưa, là tôi đây. Ông cần gì ạ?
Oh, really? It's this radio. It doesn't work.
A, vậy sao? Cái radio này nè. Nó không hoạt động.
Mm... did you buy it here?
Mm... Ông mua nó ở đây phải không ạ?
Pardon? Of course I bought it here.
Sao cơ? Dĩ nhiên tôi mua nó ở đây.
Look, you switch it on and nothing happens.
Cô nhìn xem, bật công tắc lên mà chẳng nghe tiếng gì cả.
Could I see your receipt?
Cho tôi xem hóa đơn của ông được không?
Receipt? I haven't got one.
Hóa đơn hả? Tôi không có hóa đơn.
Oh, you should have obtained a receipt when you bought it.
Ồ, lẽ ra ông phải lấy hóa đơn khi mua nó chứ.
I probably did. I must have thrown it away.
Có lẽ tôi có lấy. Chắc là tôi liệng nó đi mất rồi.
Ah, well, have you got any other proof of purchase, the guarantee, for example?
Thôi được, ông có chứng từ mua bán nào khác không, phiếu bảo hành chẳng hạn?
No. It must have been in the box. I threw that away too.
Không có. Chắc là nó ở trong hộp đựng máy. Tôi cũng quăng nó đi mất rồi.
Oh, dear. You really ought to have kept it.
Ồ, trời đất ơi. Lẽ ra ông nên giữ nó lại.
We need to know the exact date of purchase.
Chúng tôi muốn biết chính xác ngày ông mua là ngày nào.
What? I only bought it yesterday!
Sao? Tôi mới mua hôm qua thôi mà.
That young man over there served me.
Cái cậu trẻ tuổi kia bán cho tôi đấy.
Oh, I paid by cheque. I've got the cheque stub.
A, tôi trả bằng séc. Tôi còn giữ cuống phiếu đây nè.
That's all right then.
Vậy là tốt rồi.
Did you check the radio before you left the shop?
Ông có kiểm tra radio trước khi ông rời cửa hàng không?
Check it? No, it was in the box.
Kiểm tra hả? Không, nó còn trong hộp mà.
I expected it to work. It wasn't a cheap radio, it's good make.
Tôi nghĩ là nó phải chạy tốt chứ. Nó đâu có phải là thứ rẻ tiền, hiệu tốt mà.
You should have checked it.
Lẽ ra ông phải kiểm tra nó.
Come on! Stop telling me what I should have done, and do something!
Thôi thôi! Đừng có nói lẽ ra tôi phải làm thế này thế kia nữa, cô phải giải quyết đi thôi.
Either give me my money back or give me another radio.
Hoặc là trả tiền lại cho tôi hoặc là đổi lại cho tôi một cái khác.
There's no need to get aggressive, sir. Let me look at it...
Thưa ông, làm gì mà phải nóng giận như vậy. Để tôi xem lại nó...
Mm... you see this little switch on the back?
Ông có thấy cái công tắc nhỏ này ở phía sau máy không?
Yes?
Sao?
It's on "mains", and it should be on "battery".
Nó đang ở vị trí "mạng điện", mà lẽ ra nó phải được chuyển về "pin".
You really should have read the instructions.
Đúng ra ông nên phải đọc bản hướng dẫn sử dụng máy trước khi sử dụng.
Oh!
Ồ!
Học câu