Giả lập hội thoại


Hello, Shogun Restaurant.

Xin chào, đây là nhà hàng Shogun.

Hi, I would like to make a dinner reservation.

Xin chào, tôi muốn đặt bàn cho bữa tối.

Of course, what evening will you be joining us on?

Tất nhiên rồi, anh muốn đặt vào tối thứ mấy?

We will need the reservation for Tuesday night.

Chúng tôi cần đặt bàn vào tối thứ ba.

What time would you like the reservation for?

Anh muốn đặt bàn vào lúc mấy giờ?

We would prefer 7:00 or 7:30.

Chúng tôi muốn đặt vào lúc 7 giờ hoặc 7 giờ 30.

For how many people?

Cho bao nhiêu người?

There will be 4 of us.

Cho 4 người.

Fine, I can seat you at 7:00 on Tuesday, if you would kindly give me your name.

Được rồi, tôi có thể xếp chỗ cho anh vào lúc 7 giờ thứ 3, anh vui lòng cho tôi biết tên của anh.

Thank you. The last name is Foster.

Cảm ơn cô. Tên họ của tôi là Foster.

See you at 7:00 this Tuesday, Mr. Foster.

Hẹn gặp lại anh vào lúc 7 giờ thứ 3 này, anh Foster.

Thank you so much. I appreciate your help.

Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cô.