Học câu

Hello, Shogun Restaurant.
Xin chào, đây là nhà hàng Shogun.
Thu âm
Nghe lại
Hi, I would like to make a dinner reservation.
Xin chào, tôi muốn đặt bàn cho bữa tối.
Thu âm
Nghe lại
Of course, what evening will you be joining us on?
Tất nhiên rồi, anh muốn đặt vào tối thứ mấy?
Thu âm
Nghe lại
We will need the reservation for Tuesday night.
Chúng tôi cần đặt bàn vào tối thứ ba.
Thu âm
Nghe lại
What time would you like the reservation for?
Anh muốn đặt bàn vào lúc mấy giờ?
Thu âm
Nghe lại
We would prefer 7:00 or 7:30.
Chúng tôi muốn đặt vào lúc 7 giờ hoặc 7 giờ 30.
Thu âm
Nghe lại
For how many people?
Cho bao nhiêu người?
Thu âm
Nghe lại
There will be 4 of us.
Cho 4 người.
Thu âm
Nghe lại
Fine, I can seat you at 7:00 on Tuesday, if you would kindly give me your name.
Được rồi, tôi có thể xếp chỗ cho anh vào lúc 7 giờ thứ 3, anh vui lòng cho tôi biết tên của anh.
Thu âm
Nghe lại
Thank you. The last name is Foster.
Cảm ơn cô. Tên họ của tôi là Foster.
Thu âm
Nghe lại
See you at 7:00 this Tuesday, Mr. Foster.
Hẹn gặp lại anh vào lúc 7 giờ thứ 3 này, anh Foster.
Thu âm
Nghe lại
Thank you so much. I appreciate your help.
Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cô.
Thu âm
Nghe lại