Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

reservation

/ˌrez.əˈveɪ.ʃən/

sự đặt chỗ, sự dành trước, sự giữ trước (phòng, chỗ ngồi…); chỗ dành trước

a hotel reservation

appreciate

/əˈpriː.ʃi.eɪt/

thưởng thức; đánh giá cao

you can't fully appreciate foreign literature in translation

Chọn tất cả