Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hello, This is Shogun Restaurant.
Xin chào, đây là nhà hàng Shogun.
Hello, I need to make a dinner reservation.
Xin chào, tôi cần đặt bàn cho bữa tối.
Can you tell me what night you will be coming?
Anh có thể cho tôi biết anh sẽ đến vào hôm nào không?
We will be coming to your restaurant on Tuesday night.
Chúng tôi sẽ đến nhà hàng của cô vào tối thứ 3.
Học câu