Học câu

Hello, This is Shogun Restaurant.
Xin chào, đây là nhà hàng Shogun.
Thu âm
Nghe lại
Hello, I need to make a dinner reservation.
Xin chào, tôi cần đặt bàn cho bữa tối.
Thu âm
Nghe lại
Can you tell me what night you will be coming?
Anh có thể cho tôi biết anh sẽ đến vào hôm nào không?
Thu âm
Nghe lại
We will be coming to your restaurant on Tuesday night.
Chúng tôi sẽ đến nhà hàng của cô vào tối thứ 3.
Thu âm
Nghe lại
What time will you be dining with us?
Anh bắt đầu bữa tối vào lúc mấy giờ?
Thu âm
Nghe lại
Our first choice would be 7:00, or perhaps 7:30.
Lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là 7 giờ, hoặc có lẽ là 7 giờ 30
Thu âm
Nghe lại
How many guests will be in your party?
Có bao nhiêu khách sẽ đến cùng với anh?
Thu âm
Nghe lại
Four of us will be coming.
Chúng tôi sẽ đến 4 người.
Thu âm
Nghe lại
Please just give me your name, and at 7:00 on Tuesday we will have a table for you!
Xin vui lòng cho tôi tên của anh, và lúc 7 giờ ngày thứ 3, chúng tôi sẽ có một bàn cho anh!
Thu âm
Nghe lại
Great! Our last name is Foster.
Tuyệt quá! Tên họ của chúng tôi là Foster.
Thu âm
Nghe lại
Thank you, Mr. Foster, see you this Tuesday at 7:00.
Cảm ơn anh Foster, hẹn gặp lại vào thứ 3 này lúc 7 giờ.
Thu âm
Nghe lại
I look forward to having dinner at your restaurant. Thank you for your help.
Tôi mong được ăn tối tại nhà hàng của cô. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô.
Thu âm
Nghe lại