Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

tuesday

/'tju:zdi/

thứ ba (trong tuần)

choice

/tʃɔɪs/

quyền chọn; khả năng lựa chọn

perhaps

/pəˈhæps/

có lẽ; có thể

perhaps the weather will change this evening

guests

/gest/

khách, khách mời

the guest of honour at a banquet

party

/ˈpɑː.ti/

tiệc; buổi liên hoan

a birthday party

Chọn tất cả