17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

tuesday

thứ ba (trong tuần)

Xóa

choice

quyền chọn; khả năng lựa chọn

Xóa

perhaps

có lẽ; có thể

Xóa

guests

khách, khách mời

Xóa

party

tiệc; buổi liên hoan