Giả lập hội thoại


Shogun Restaurant of Pasadena.

Đây là Nhà hàng Shogun của Pasadena.

Hi, could you help me? I need to make a dinner reservation.

Xin chào, cô có thể giúp tôi không? Tôi cần đặt bàn cho bữa tối.

I can help you if you can just tell me what evening you like the reservation for.

Tôi có thể giúp anh nếu anh có thể cho tôi biết anh đặt bàn cho hôm nào.

For Tuesday night is when we need the reservation.

Chúng tôi cần đặt bàn cho tối thứ 3.

What time do you think that you would like to have dinner?

Anh nghĩ anh muốn ăn tối lúc mấy giờ?

7:00 would be best, or maybe 7:30.

7giờ sẽ là tốt nhất, hoặc có thể là 7 giờ 30.

How many diners will be in your group?

Có bao nhiêu thực khách sẽ ở trong nhóm của anh?

We need a reservation for four.

Chúng tôi cần đặt bàn cho bốn người.

I have a table for four available at 7:00, if you would just give me your name.

Tôi có một bàn cho bốn người có sẵn lúc 7 giờ, nếu anh cho tôi biết tên của anh.

My last name is Foster. Thank you for the reservation.

Tên họ của tôi là Poster. Cảm ơn cô đã giữ bàn trước.

Mr. Foster, we will be expecting you this Tuesday at 7:00.

Anh Foster, chúng tôi sẽ chờ anh vào thứ ba này lúc 7 giờ.

We will be there! Thanks for the help!

Chúng tôi sẽ có mặt ở đó! Cảm ơn đã giúp đỡ!