Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

group

/ɡruːp/

nhóm

group of girls

available

/əˈveɪ.lə.bəl/

có thể dùng được, có thể có được

you will be informed when the book becomes available

expecting

/ik'spekt/

mong đợi, chờ mong; hy vọng

this is the parcel which we have been expecting from New York

Chọn tất cả