Giả lập hội thoại


Hey George, how is your chicken?

Này George, món gà của cậu thế nào?

My chicken tastes all right, but it is pretty dry. How is your fish?

Món gà của mình có vị ngon, nhưng nó khá là khô. Món cá thì sao?

My fish is pretty dry too.

Món cá của mình cũng khá khô.

It's almost as if this food has been sitting a little too long. It doesn't seem fresh.

Dường như thức ăn này đã để quá lâu. Nó không được tươi.

Yes, it seems that way to me also.

Đúng vậy, mình cũng nghĩ vậy.

How are your vegetables?

Món rau của cậu thế nào?

My vegetables are very soggy.

Món rau của mình rất sũng nước.

Mine are the same way. It seems like they've been overcooked.

Của mình cũng vậy. Có vẻ như chúng được nấu quá nhừ.

I don't usually complain, but I think that we should mention this to the waiter.

Mình không thường phàn nàn, nhưng mình nghĩ rằng chúng ta nên nói điều này cho phục vụ biết.

I agree. Maybe they can bring us some better food.

Mình đồng ý. Họ có thể mang đến cho chúng ta đồ ăn ngon hơn.