Giả lập hội thoại


Hey George, is your chicken OK?

Này George, Món gà của cậu có được không?

It tastes great, but it is really dry. Is your fish all right?

Món gà có vị tuyệt vời, nhưng nó thực sự khô. Món cá của cậu thì sao?

My fish is very dry.

Món cá của mình rất khô.

I wonder if they left it sitting around too long before they served it.

Mình tự hỏi liệu món ăn này được nấu quá lâu trước khi phục vụ lên.

That's exactly what I was thinking had happened.

Đó là những gì mình đang nghĩ.

Are your vegetables OK?

Món rau của cậu có ngon không?

The vegetables are kind of mushy.

Món rau rất mềm và nhũn.

So are mine. I think they left them cooking too long.

Của mình cũng vậy. Mình nghĩ họ nấu quá lâu.

The food here is usually good, so I think that we should tell the waiter that there is a problem.

Thức ăn ở đây thường rất ngon, vì vậy mình nghĩ rằng chúng ta nên nói với người phục vụ rằng các món ăn có vấn đề.

I think that you are right. Maybe they can give us a free dessert or something.

Mình nghĩ cậu nói đúng đấy. Có lẽ họ sẽ mang chúng ta một món tráng miệng miễn phí hoặc một thứ gì đó.