Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

served

/sɜ:v/

phục vụ

he has served his master for many years

mushy

/ˈmʌʃ.i/

mềm, xốp

Chọn tất cả