Học câu

Does your chicken taste all right?
Mùi vị món gà của cậu có ngon không?
Thu âm
Nghe lại
The chicken tastes wonderful, but it is kind of dry. Is your fish OK?
Món gà có vị tuyệt vời, nhưng nó khô. Món cá thì sao?
Thu âm
Nghe lại
My fish has good seasoning but is a little dry.
Món cá của mình có gia vị ngon nhưng hơi khô.
Thu âm
Nghe lại
It seems as if they got busy and left it sitting before it got to us.
Dường như họ bận rôn và để món ăn rất lâu trước khi mang lên phục vụ cho chúng ta.
Thu âm
Nghe lại
Yes, maybe they are short-handed in the kitchen tonight.
Vâng có lẽ họ thiếu người làm trong bếp tối nay.
Thu âm
Nghe lại
Are your vegetables a little mushy?
Món rau của cậu có nhũn không?
Thu âm
Nghe lại
The vegetables seem to not be very fresh.
Món rau dường như không được tươi.
Thu âm
Nghe lại
Mine aren't so good, either.
Của mình cũng không ngon lắm.
Thu âm
Nghe lại
I usually enjoy the meals here, so I think that we should tell the waiter that there is something wrong with this meal.
Mình thường thưởng thức các món ăn ở đây, vì vậy mình nghĩ rằng chúng ta nên nói với người phục vụ rằng có vấn đề gì đó với bữa ăn này.
Thu âm
Nghe lại
I think that we should let someone know. They will probably want to fix the problem.
Mình nghĩ rằng chúng ta nên nói cho ai đó biết. Họ có thể sẽ muốn khắc phục vấn đề này.
Thu âm
Nghe lại