Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

institute

/ˈɪn.stɪ.tʃuːt/

học viện, viện

a research institute

culinary

/ˈkʌl.ɪ.nər.i/

ẩm thực, cách nấu nướng

culinary skill

blends

/blend/

trộn, pha trộn

blended tobacco

Chọn tất cả