Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Starter)

MAN & HIS ENVIRONMENT

học từ vựng

0%

Từ cần học

discover

/dɪˈskʌv.ər/

khám phá, phát hiện

Columbus discovered America

rural

/ˈrʊə.rəl/

(thuộc) nông thôn, thôn dã

rural areas

congestion

/kən'dʤestʃn/

sự đông nghịt, sự tắc nghẽn (giao thông)

a congestion of the traffic

crowded

/ˈkraʊ.dɪd/

đông đúc

crowed buses

flood

/flʌd/

lũ lụt

motorist

/ˈməʊ.tər.ɪst/

người lái xe hơi, người lái xe ô tô

neighbourhood

/ˈneɪ.bə.hʊd/

khu phố

she is liked by the whole neighbourhood

pollute

/pəˈluːt/

làm ô nhiễm, gây ô nhiễm

rivers polluted with chemical waste from factories

conservation

/ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/

sự bảo tồn, sự bảo toàn

the conservation of forests

recycle

/ˌriːˈsaɪ.kəl/

tái chế

recycled paper

remote

/rɪˈməʊt/

xa xôi, hẻo lánh

a remote region

traffic

/ˈtræf.ɪk/

giao thông

there's usually a lot of traffic at this time of day

urban

/ˈɜː.bən/

(thuộc) thành phố, đô thị

urban areas

transport

/ˈtræn.spɔːt/

phương tiện giao thông, phương tiện đi lại

transport goods by lorry

Chọn tất cả