Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Margaret Thatcher
Margaret Thatcher
Europe is not the creation of the Treaty of Rome.
Châu Âu không phải một sản phẩm của Hiệp ước Roma.
Nor is the European idea the property of any group or institution.
Nó cũng không phải là ý tưởng châu Âu tài sản của bất kỳ nhóm hay thể chế nào.
We British are as much heirs to the legacy of European culture as any other nation.
Chúng ta những người Anh là những người thừa kế của di sản văn hoá châu Âu cũng như các quốc gia khác.
Our links to the rest of Europe, the continent of Europe, have been the dominant factor in our history.
Kết nối của chúng ta với phần còn lại của châu Âu, lục địa Âu vẫn luôn là một nhân tố chi phối lịch sử của chúng ta.
For 300 years we were part of the Roman Empire and our maps still trace the straight lines of the roads the Romans built.
Chúng ta là một phần của Đế quốc Roma trong 300 năm và những tấm bản đồ của chúng ta vẫn còn mang dấu tích những đường thằng là những con đường mà người Roma đã xây dựng.
Our ancestors - Celts, Saxons and Danes - came from the continent.
Ông cha của hcúng ta = Những người Our ancestors - những người Xen-tơ, Xắc-xông và Đan Mạch - đến từ lục địa này.
Our nation was - in that favourite Community word - 'restructured' under Norman and Angevin rule in the eleventh and twelfth centuries.
Đất nước chúng ta đã từng được - như một từ yêu thích của Cộng đồng - 'cải tổ' dưới thời Norman và Angevin cầm quyền vào thế kỷ 11 và 12.
This year we celebrate the three-hundredth anniversary of the Glorious Revolution in which the British crown passed to Prince William of Orange and Queen Mary.
Năm nay, chúng ta kỷ niệm 300 năm Cách mạng Vinh quang - cuộc cách mạng mà trong đó ngôi vua của Anh được truyền cho hoàng tử William xứ Orange cùng hoàng hậu Mary.
We visit the great churches and cathedrals of Britain, read our literature and listen to our language:
Chúng ta tới thăm những nhà thờ lớn của Anh, đọc văn của ta và lắng nghe ngôn ngữ của ta:
all bear witness to the cultural riches which we have drawn from Europe - and other Europeans from us.
tất cả đều chứng kiến sự đa dạng văn hoá mà chúng ta đã thừa hưởng từ châu Âu - và các nước châu Âu khác thừa hưởng từ ta.
We in Britain are rightly proud of the way in which, since Magna Carta in 1215, we have pioneered and developed representative institutions to stand as bastions of freedom.
Người Anh chúng ta tự hào về việc, kể từ thời Magna Carta năm 1215, chúng ta đã đi đầu và phát triển những thể chế đại diện làm thành luỹ cho sự tự do.
And proud too of the way in which for centuries Britain was a home for people from the rest of Europe who sought sanctuary from tyranny.
Chúng ta cũng tự hào cái cách mà trong nhiều thế kẻ, Anh đã là ngôi nhà cho những người đến từ phần còn lại của châu Âu - những người muốn tìm nơi trú ẩn trước cảnh bạo ngược.
But we know that without the European legacy of political ideas we could not have achieved as much as we did.
Nhưng chhúng ta biết rằng nếu không có những di sản về ý tưởng chính trị của châu Âu, chúng ta không thể đạt được nhiều như chúng ta đã đạt được.
From classical and medieval thought we have borrowed that concept of the rule of law which marks out a civilized society from barbarism.
Từ những suy nghĩ cổ điển và trung cổ, chúng ta đã mượn khái niệm về pháp quyền, vạch ra ranh giới giữa một xã hội văn minh và hành động man rợ.
And on that idea of Christendom - for long synonymous with Europe - with its recognition of the unique and spiritual nature of the individual,
Và dựa trên ý tưởng của những người theo Cơ đốc giáo - mà một thời gian dài đã đồng nghĩa với châu Âu - cùng sự thừa nhận về bản chất tinh thần đặc biệt của mỗi cá nhân,
we still base our belief in personal liberty and other human rights.
là niềm tin của chúng ta về tự do cá nhân cùng những quyền con người khác.
Too often the history of Europe is described as a series of interminable wars and quarrels.
Lịch sử châu Âu vẫn thường hay được miêu tả là một chuỗi những cuộc chiến tranh và xung đột dài vô tận.
Yet from our perspective today surely what strikes us most is our common experience.
Nhưng từ góc nhìn của chúng ta ngày nay, điều làm chúng ta ngạc nhiên nhất chắc chắn là những trải nghiệm chung mà chúng ta cùng có.
For instance, the story of how Europeans explored and colonized and - yes, without apology - civilized much of the world is an extraordinary tale of talent, skill and courage.
Ví dụ, câu chuyện về cách những người châu Âu thám hiểm và thực dân hoá - đúng vậy, mà không một lời xin lỗi - khiến phần lớn thế giới trở nên văn mình hơn là một giai thoại bất thường về tài năng, kỹ năng và lòng can đảm.
We British have in a special way contributed to Europe.
Người Anh chúng ta đóng góp cho châu Âu theo một cách đặc biệt.
Over the centuries we have fought to prevent Europe from falling under the dominance of a single power.
Trong nhiều thế kỷ, chúng ta đã đấu tranh để bảo vệ châu Âu khỏi việc sụp đổ dưới sự chi phối của một cường quốc duy nhất.
We have fought and we have died for her freedom.
Chúng ta đã chiến đấu và đã chết vì sự tự do của nó.
Only miles from here in Belgium lie the bodies of 120,000 British soldiers who died in the First World War.
Chỉ cách đây vài dặm, ở Bỉ là thi thể của 120 000 lính Anh hi sinh trong Chiến tranh Thế giới Thứ nhất.
Had it not been for that willingness to fight and to die, Europe would have been united long before now - but not in liberty, not in justice.
Nếu không có sự tình nguyện chiến đấu và hi sinh ấy, châu Âu đã hợp nhất từ lâu về trước rồi - nhưng không thể hợp nhất trong tự do và công lý.
It was British support to resistance movements throughout the last war that helped to keep alive the flame of liberty in so many countries until the day of liberation.
Hỗ trợ từ Anh với những vận động kháng chiến trong suốt cuộc chiến vừa rồi đã giúp giữ ngọn lửa tự do còn cháy ở rất nhiều quốc gia cho tới ngày họ được tự do.
Học câu