Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

dominance

/'dɒminəns/

ưu thế, thế trội, sự chi phối

the absolute dominance of the governing party

creation

/kri:ei∫n/

sự tạo ra, sự sáng tạo

the creation of the world in seven days

legacy

/ˈleɡ.ə.si/

di sản

leave a legacy for

continent

/ˈkɒn.tɪ.nənt/

lục địa

ancestor

/ˈæn.ses.tər/

tổ tiên, ông cha

my ancestor came from Laos

restructure

/ˌriːˈstrʌk.tʃər/

tái cơ cấu; tổ chức lại; sắp xếp lại

restructure an organization

revolution

/ˌrev.əˈluː.ʃən/

cuộc cách mạng

he has lived through two revolutions

pioneer

/ˌpaɪəˈnɪər/

đi đầu, mở đường, đi tiên phong

they were pioneers in space

sanctuary

/ˈsæŋk.tʃʊə.ri/

nơi nương náu

achieve

/əˈtʃiːv/

đạt được, giành được

achieve one's purpose

synonymous

/sɪˈnɒn.ɪ.məs/

đồng nghĩa (với…)

liberty

/ˈlɪb.ə.ti/

sự tự do

civilize

/ˈsɪv.əl.aɪz/

làm cho văn minh, truyền bá văn minh, khai hoá, giáo hoá

extraordinary

/ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/

lạ thường, khác thường

willingness

/'wiliŋnis/

sự sẵn lòng

justice

/ˈdʒʌs.tɪs/

sự công bằng, công lý

efforts to achieve complete social justice

unite

/juːˈnaɪt/

kết hợp, liên kết; đoàn tụ

the two parties have united to form a coalition

liberation

/ˌlɪb.ərˈeɪ.ʃən/

sự giải phóng, sự phóng thích

the national liberation movement

Chọn tất cả