Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Margaret Thatcher
Margaret Thatcher
All these things alone are proof of our commitment to Europe's future.
Chỉ riêng tất cả những điều này thôi đã là minh chứng cho sự gắn kết của ta với tương lai của châu Âu.
The European Community is one manifestation of that European identity.
Cộng đồng châu Âu là một biểu hiện ccho sự đồng nhất của châu Âu.
But it is not the only one.
Nhưng nó không phải là một.
We must never forget that east of the Iron Curtain peoples who once enjoyed a full share of, European culture, freedom and identity have been cut off from their roots.
Chúng ta không bao giờ được quên rằng những người ở phía đông Bức màn Sắt - những người từng một lần tận hưởng cái chung trong văn hoá, tự do và đặc điểm của châu Âu đã bị tách khỏi gốc rễ của họ.
We shall always look on Warsaw, Prague and Budapest as great European cities.
Chúng ta sẽ không bao giờ nhìn nhận Warsaw, Prague và Budapest như những thành phố châu Âu tuyệt đẹp.
Nor should we forget that European values have helped to make the United States of America into the valiant defender of freedom which she has become.
và chúng ta cũng sẽ không quên rằng những giá trị châu Âu đã giúp nước Mỹ trở thành người bảo hộ đầ can đảm cho sự tự do.
This is no arid chronicle of obscure facts from the dust-filled libraries of history.
Đây không phải một biên niên ký khô cằn những sự thật không mấy ai biết đến từ những thư viện lịch sử phủ đầy bụi.
It is the record of nearly two thousand years of 'British involvement in Europe,
Đó là bản ghi chép gần 2000 năm của sự liên quan của Anh tới châu Âu,
cooperation with Europe and contribution to Europe, a contribution which today is as valid and as strong as ever.
sự hợp tác cùng châu Âu và đóng góp vào châu Âu, một sự đóng góp mà ngày nay vẫn vẹn nguyên đúng đắn và mạnh mẽ.
Yes, we have looked also to wider horizons - as have others - and thank goodness for that,
Đúng vậy, chúng ta đã mở rộng tầm nhận thức - như là đứng bên nhau - và thật cảm ơn vì điều đó,
because Europe would never have prospered and never will prosper as a narrow-minded, inward-looking club.
vì châu Âu sẽ chẳng bao giờ thịnh vượng được, cũng không bao giờ có thể phồn vinh với tư cách là một nhóm hẹp hòi, không hứng thú với bên ngoài.
The European Community belongs to all its members.
Cộng đồng châu Âu thuộc về tất cả những thành viên của nó.
It must reflect the traditions and aspirations of all its members.
Nó phải phản án những truyền thống và khát vọng của tất cả các thành viên.
Let me be quite clear.
Hãy để tôi nói cho rõ.
Britain does not dream of some cozy, isolated existence on the fringes of the European Community.
Nước Anh không mơ về việc tồn tại tách rời bên rìa của Cộng đồng châu Âu.
Our destiny is in Europe, as part of the Community.
Định mệnh của chúng ta là ở châu Âu, là một phần của Cộng đồng.
That is not to say that our future lies only in Europe.
Điều đó không phải để nói rằng tương lai của chúng ta chỉ nằm ở châu Âu.
Nor does that of France or Spain, or indeed any other member.
Pháp hay Tây Ban Nha hay bất cứ thành viên nào cũng vậy.
The Community is not an end in itself.
Cộng đồng châu Âu không phải là điểm kết của chính nó.
Nor is it an institutional device to be constantly modified according to the dictates of some abstract intellectual concept.
Nó cũng không phải một công cụ thể chế để liên tục được điều chỉnh theo những tiếng gọi của những tư tưởng trí thức trừu tượng.
Nor must it be ossified by endless regulation.
Nó cũng không phải được làm cho cứng nhắc bởi vô số luật lệ.
The European Community is the practical means by which Europe can ensure the future prosperity and security of its people
Cộng đồng châu Âu là một công cụ thiết thực mà châu Âu dùng để đảm bảo cho sự phồn vinh và an toàn của người dân trong tương lai
in a world in which there are many other powerful nations and groups of nations...
giữa một thế giới có quá nhiều cường quốc và nhóm cường quốc...
To try to suppress nationhood and concentrate power at the centre of a European conglomerate would be highly damaging and would jeopardize the objectives we seek to achieve.
Cố gắng kìm hãm tính chất quốc gia và tập trung quyền lực ở trung tâm của một khối kết châu Âu sẽ là việc gây ra thiệt hại lớn và sẽ gây nguy hiểm đến những mục tiêu chúng ta hướng tới đạt được.
Europe will be stronger precisely because it has France as France, Spain as Spain, Britain as Britain, each with its own customs, traditions and identity.
Châu Âu sẽ mạnh mẽ hơn chính xác là bởi vì nó có Pháp với tư cách Pháp, Tây Ban Nha đúng chất Tây Ban Nha, Anh là Anh, mỗi nước với những phong tục, truyền thống và đặc điểm của chính nó.
It would be folly to try to fit them into some sort of identikit European personality.
Cố gắng ép chúng vào một thứ gọi là tính châu Âu identikit sẽ là một hành động thật điên rồ.
Học câu