Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Some of the founding fathers of the Community thought that the United States of America might be its model.
Những người sáng lập ra cộng đồng đã nghĩ rằng có lẽ Hoa Kỳ sẽ là hình mẫu cho nó.
But the whole history of America is quite different from Europe.
Nhưng cả lịch sử Hoa Kỳ khác với châu Âu.
People went there to get away from the intolerance and constraints of life in Europe.
Mọi người tới đó để trốn khỏi sự thiếu khoan dung và những điều gò bó mà cuộc sống ở châu Âu mang tới.
They sought liberty and opportunity; and their strong sense of purpose has, over two centuries, helped create a new unity and pride in being American
Họ tìm kiếm tự do và cơ hội, và cảm nhận sâu sắc về mục đích của họ trong hơn 2 thế kỷ qua đã giúp tạo nên một khối đoàn kết mới cùng sự tự hào là người Mỹ
- just as our pride lies in being British or Belgian or Dutch or German.
- điều đó cũng giống như niềm tự hào của ta nằm ở việc là người Anh, người Bỉ hay người Đức.
I am the first to say that on many great issues the countries of Europe should try to speak with a single voice.
Tôi là người đầu tiên nói rằng về nhiều những vấn đề lớn, các quốc gia châu Âu nên cố gắng độc lập lên tiếng.
I want to see us work more closely on the things we can do better together than alone.
Tôi muốn thấy chúng ta cùng hợp tác chặt chẽ hơn trong những điều mà chúng ta có thể làm tốt hơn nếu làm cùng nhau thay vì đơn lẻ
Europe is stronger when we do so, whether it be in trade, in defence, or in our relations with the rest of the world.
Châu Âu mạng mẽ hơn khi chúng ta làm vậy, cho dù là trong thương nghiệp, trong phòng thủ hay trong những mối quan hệ với phần còn lại của thế giới.
But working more closely together does not require power to be centralized in Brussels or decisions to be taken by an appointed bureaucracy.
Nhưng hợp tác chặt chẽ hơn không yêu cầu quyền lực phải được tập trung ở Brussels hay các quyết định phải được đưa ra bởi một chế độ quan liêu được chỉ định.
Indeed, it is ironic that just when those countries such as the Soviet Union, which have tried to run everything from the centre,
Thật là nghịch lí, khi mà các quốc gia như Liên bang Xô-viết, quốc gia mà cố điều hành mọi thứ từ trung ương
are learning that success depends on dispersing power and decisions away from the centre,
đang học được rằng thành công dựa vào việc phân tán quyền lực và các quyết định khỏi sự tập trung
some in the Community seem to want to move in the opposite direction.
một vài nước trong Cộng đồng dường như lại muốn đi theo hướng ngược lại.
We have not successfully rolled back the frontiers of the State in Britain only to see them reimposed at a European level,
Chúng ta chưa thành công trong việc giảm những hạn chế của Mỹ ở Anh để rồi lại thấy chúng được áp đặt trên phạm vi toàn châu Âu,
with a European super-State exercising a new dominance from Brussels.
với một khối các nước châu Âu mạnh tạo nên một sự chi phối mới từ Brussels.
Certainly we want to see Europe more united and with a greater sense of common purpose.
Chắc chắn chúng ta muốn thấy chây Âu đoàn kết hơn và cho cảm nhận về mục đích chung.
But it must be in a way which preserves the different traditions, parliamentary powers and sense of national pride in one's own country;
Nhưng điều đó phải được thực hiện theo một cách mà trong đó những truyền thống khác biệt, quyền lực nghị viện và niềm tự hào quốc gia được bảo tồn ở mỗi nước;
for these have been the source of Europe's vitality through the centuries.
vì tất cả những điều này vẫn luôn là ngọn nguồn cho sức sống của châu Âu trong nhiều thế kỷ qua.
Học câu