Atomic

600 từ vựng toeic

Marketing : Nghiên Cứu Thị Trường

học từ vựng

0%

Từ cần học

attract

/əˈtrækt/

hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút

a magnet attracts steel

compare

/kəmˈpeər/

so sánh, đối chiếu

compare the original with the copy

competition

/ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/

‹sự/cuộc› cạnh tranh, tranh giành, thi đấu

beauty competition

consume

/kənˈsjuːm/

tiêu thụ, tiêu dùng

the car consumes a lot of fuel

convince

/kənˈvɪns/

Thuyết phục

what she said convinced me that I was mistaken

currently

/ˈkʌr.ənt.li/

hiện thời, hiện nay, lúc này

our director, who is currently in London

fad

/fæd/

mốt nhất thời, sự thích thú tạm thời; dở hơi, gàn dở

will Tom continue to collect stamps or is it only a passing fad?

inspiration

/ˌɪn.spɪˈreɪ.ʃən/

‹sự/người/vật› truyền cảm hứng, gây cảm hứng

I set down to write my essay, but found I was completely without inspiration

market

/ˈmɑː.kɪt/

thị trường, chợ, nơi mua bán sản phẩm...

she went to [the] market to sell what she has made

persuasion

/pəˈsweɪ.ʒən/

‹sự› thuyết phục, làm cho tin (chú ý: persuade > convince)

productive

/prəˈdʌk.tɪv/

sản xuất, sinh sản; sinh lợi nhiều, có hiệu quả

a productive worker

satisfaction

/ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/

sự làm thỏa mãn, sự hài lòng

get satisfaction from one's work

Chọn tất cả