Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

married

/ˈmær.id/

cưới, kết hôn, lập gia đình

a married couple

organization

/ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən/

tổ chức

he is involved in the organization of a new club

persuade

/pəˈsweɪd/

làm cho tin; thuyết phục

persuade somebody to do something (into doing something)

guidance

/ˈɡaɪ.dəns/

sự tư vấn, sự hướng dẫn

be under somebody guidance

embarrass

/ɪmˈbær.əs/

làm lúng túng, làm ngượng nghịu

I was embarrassed by his comments about my clothes

inconsiderate

/ˌɪn.kənˈsɪd.ər.ət/

thiếu ân cần, thiếu chu đáo, vô tâm

opinion

/əˈpɪn.jən/

ý kiến, quan điểm

what's your opinion of the new President?

Chọn tất cả