17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

decimal

thập phân

Xóa

divide

chia

Xóa

add

cộng

Xóa

billion

một tỷ

Xóa

calculate

tính, tính toán

Xóa

even

chẵn (số)

Xóa

million

một triệu

Xóa

multiply

nhân

Xóa

odd

lẻ (số)

Xóa

sign

dấu, ký hiệu

Xóa

subtract

(toán học) trừ

Xóa

thousand

một nghìn, một ngàn

Xóa

zero

số không

Xóa

equation

phương trình

Xóa

equally

đều nhau, bằng nhau

Xóa

vector

véc-tơ