Atomic

TOEFL (NEW)

MEMORY

học từ vựng

0%

Từ cần học

anomaly

/əˈnɒm.ə.li/

điều bất thường

the many anomalies in the tax system

degrade

/dɪˈɡreɪd/

giảm dần

I felt degraded by having to ask money

gap

/ɡæp/

khe hở

a gap of five miles between towns

indisputable

/ˌɪn.dɪˈspjuː.tə.bəl/

không thể phủ nhận

intervene

/ˌɪn.təˈviːn/

xen vào, can vào

during the years that intervened

intuitively

/ɪnˈtʃuː.ɪ.tɪv.li/

bằng trực giác

recession

/rɪˈseʃ.ən/

sự suy giảm

an industrial recession

retrieval

/rɪˈtriː.vəl/

sự truy lục

information retrieval

function

/ˈfʌŋk.ʃən/

chức năng

the function of the heart is to pump blood through the body

perception

/pəˈsep.ʃən/

sự nhận thức

powers of perception

imperfect

/ɪmˈpɜː.fekt/

không hoàn hảo

imperfect knowledge

recollection

/ˌrek.əˈlek.ʃən/

sự hồi tưởng

to the best of my recollection

mind

/maɪnd/

tâm trí

have complete peace of mind

storage

/ˈstɔː.rɪdʒ/

sự cất giữ, sự dự trữ, sự lưu giữ

a loft with large storage capacity

compensate

/ˈkɒm.pən.seɪt/

bồi thường

nothing can compensate for the loss of one's health

located

/ləʊ'keit/

định vị, xác định vị trí

locate a town on a map

acquisition

/ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən/

sự thu thập

the acquisition of knowledge

occurrence

/əˈkʌr.əns/

biến cố

an everyday occurrence

memory

/ˈmem.ər.i/

ký ức

he has a good memory for dates

distortion

/dɪˈstɔː.ʃən/

sự rối loạn

Chọn tất cả